วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ


ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมาย ได้แก่

                                                                                   1. เทคโนโลยีชีวภาพกับการแพทย์ โดยนำมาผลิตเป็นยาปฏิชีวนะและวัคซีนชนิดต่างๆ ฮอร์โมน ที่ควบ คุมการเจริญเติบโตในเด็กแคระยาทำลายเชื้อจุลินทรีย์เฉพาะชนิด ไม่ทำลายเซลล์ร่างกาย การสร้างสารที่กระตุ้นให้การผลิตเม็ดเลือด แดงของเซลล์กระดูก รวมทั้งการตรวจสอบโรค ทางพันธุกรรม
2. เทคโนโลยีชีวภาพกับการอาหาร 
ในขณะที่โลกมีแนวโน้มที่จะเผชิญปัญหาการขาดแคลนอาหารก็ได้ มีการปรับปรุงพืชพันธุ์ใหม่ ให้ผลผลิตสูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่ แห้งแล้ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์การตัดต่อยีน การใช้ จุลินทรีย์ หรือโปรตีนเซลล์เดียว ซึ่งมีโปรตีนสูงมาใช้เป็นอาหารสัตว์ การผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง การนำวัสดุเหลือใช้จากโรง งานอุตสาหกรรมกระดาษ มาผลิตเป็นอาหารสัตว์ การผลิตฮอร์โมน เพื่อควบคุม และเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ การลดโคเลสเตอรอล ในไข่แดง การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันในพืช
คาโนลา เป็นต้น3. เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียจากโรงงานและในบางครั้ง ยัง สามารถสร้างสารอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อของเสียเหล่านั้น เช่น ผลิต ก๊าซมีเทนจากสิ่งปฏิกูล ในอนาคตคาดว่า สามารถผลิตแบคทีเรียที่ ทำลายคราบน้ำมันในสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ


4. เทคโนโลยีชีวภาพกับพลังงาน ได้แก่ การผลิตพลังงานในรูปของ แอลกอฮอล์เชื้อเพลิง (fuel alcohol) และก๊าซมีเทน (methane gas) เช่น แอลกอฮอล์ ที่ผลิตจากอ้อยใช้แทนน้ำมันในประเทศบราซิลและแอลกอฮอล์ผสมน้ำมันที่เรียกว่า ก๊าสโซฮอล์ (gassohol) ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ผลิตเป็นผลสำเร็จ และได้ใช้และจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น